Nová vakcina Bexsero proti meningokokům typu B

 

Od dubna 2014 vstoupila na trh nová  vakcína k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupiny B.

Očkování touto vakcínou patří mezi očkování na žádost očkovaného a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Cena vakciny se hýbe okolo 2900 Kč za jednu dávku.

 

Doporučené dávkovací schéma:

1) U kojenců ve věku 2 až 5 měsíců tři dávky s odstupem minimálně 1 měsíce a přeočkování jednou dávkou vakcíny mezi 12 a 23 měsíci věku.

2) U dětí od 6 měsíců do 2 let věku aplikace dvou dávek s odstupem minimálně 2 měsíců, přeočkování jednou dávkou v dalším roce.

3) U preadolescentů ve věku 13-15 let, u adolescentů a u dospělých: aplikace dvou dávek s odstupem minimálně 1 měsíce na základě posouzení individuálního rizika, zejména před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

4) U dětí od 2 do 10 let věku aplikace dvou dávek rekombinantní vakcíny MenB s odstupem minimálně 2 měsíců na základě posouzení individuálního rizika (nástup do kolektivu, jeslí, společná cvičení s malými dětmi, plavání kojenců a batolat), zejména před nástupem do kolektivu. Potřeba přeočkování není stanovena.

Meningokoková onemocnění mohou mít velmi rychlý a závažný průběh s rizikem smrti nebo se vznikem trvalých následků - hluchota, mentální retardace, amputace končetin

Postihují často jinak zcela zdravé děti, nejčastěji kojence a malé děti, dále pak adolescenty a mladé dospělé. Onemocnění může být pozdně rozpoznáno pro své počáteční nespecifické příznaky.

Meningokoků je několik typů, v České republice převažuje typ B (cca 75 % případů). Proti tomuto typu je určena vakcina Bexsero. Více informací  zde .

Dále je možno očkovat proti 4 dalším typům A,C,Y,W-135 vakcínou Nimenrix nebo Menveo.

Tyto vakciny jsou na trhu již delší dobu, podrobně např. zde

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům

(což jsou pacienti do 18ti let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

 
  •     s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
  •     se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem
  •     u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
  •     rodič může  písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci
 
 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

 
 
 
Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.
 
 
 
Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.